• ۰۲۱ ۷۷ ۹۴ ۹۴ ۰۷

از اکنون الی پایان آبان97 کلیه کاربران ثبت نامی از طرح پایه، یکساله به صورت رایگان بهره‌مند خواهند شد.

رایگان

رایگان

 • امکان صدور 20 فاکتور خرید
 • امکان صدور 20 فاکتور خرید
 • ثبت هزینه نامحدود
 • عملیات بانکی نامحدود
 • عملیات انبار نامحدود

پایه یکساله

1,000,000ریال

 • امکان صدور 100 فاکتور خرید
 • امکان صدور 100 فاکتور خرید
 • ثبت هزینه نامحدود
 • عملیات بانکی نامحدود
 • عملیات انبار نامحدود

ویژه یکساله

3,000,000ریال

 • امکان صدور فاکتور خرید نامحدود
 • امکان صدور فاکتور خرید نامحدود
 • ثبت هزینه نامحدود
 • عملیات بانکی نامحدود
 • عملیات انبار نامحدود